ئەم پەڕەیە چاپ بکە

لە پەنجەرەی هەولێرە

پشکۆ نەجمەدین

 

پرۆســـه ی کامڵبوونی ده ق پرۆســـه یه کی پێچه ڵپێچه و ته نها له سه روه ختی نووســـینه وه دا و له سه رده ســـتی نووســـه ردا، به لووتکـــه ی کامڵبووبوون نـــاگات، مانا و ڕه هه نده دیار و شـــاراوه کانی به رجه ســـته نابن و له بینای ده قدا به ئاکتیڤی کار ناکه ن، به ڵکه پرۆســـه که پێوه ندیی به جه مســـه ری دووه می هاوکێشـــه که وه هه یه، جه مســـه رێک که "خوێنه ر"ه و له پرۆسه ی خوێندنه وه دا، به هه ر دوو باره که دا، ده توانێت کار له ماناکانی ده ق بکات و
چاره نووسه که ی دیاری بکات! ئیشـــکالاته کانی خوێنـــه ر و خوێندنه وه، له ئیشـــکالاته کانی نووســـین و لاوازییه کانـــی ده ق که متر نیـــن. گرفته کانی باری ڕۆشـــنبیریی ئێمه فره ن و له وانیش؛ لاوازیی ده ق، ئاســـتی لاوازیی خوێنه ر و ســـاده ییی پرۆســـه ی خوێندنه وه ن. هه نده ک جارانیش کێشـــه که له کن نووســـه رانێکه که له پرۆسه ی نووسیندا ناتوانن ده قه کانیان بۆ مه مله که تی خۆێندنه وه و دونیای خوێنه بر بپه ڕێننه وه! ســـاتێ ئێمه قســـه له سه ر ئه م کێشه یه ی نێوان نووســـه ر_ ده ق_ خوێنه ر ده که ین، ته نها چه ند نووســـه رێکی هه ڵبژارده و خوێنه رانێکی ده ستبژێر له به رچاو ناگرین، به ڵکه سه رجه می پرۆسه شێواوه که ده بینین.
ڕه گ و ڕیشاڵی ژانره جیاوازه کانی ئه ده ب، لێک ئاڵاون و وزه و توانسته کانیان، هه ناسه و تێماکانیان، وێنه و موزیک و جوانییه کانیان، ماڵ و ڕه ھەندەکانی فه نتازیایـــان، چنیـــن و ته کنیک و ته لار و ڕوئیاکانیـــان، ده میان له کانیی داهێنـــان ناوه و هه ر یه که و بـــه تایبه تمه ندیی خۆیه وه، ئاوی نه مرییان له
یه کدی ده خۆنه وه. نووســـه ری باڵاده ســـت و به ئه زموون، به پاشخانێکی ڕۆشـــنبیریی قووڵ و فراوانـــه وه، ده کارێـــت له دونیای هه مـــوو ژانره کانی ئه ده بـــدا کار بکات و باڵانســـی هێزی داهێنان له نێوانیاندا ڕابگرێت! نووسین پرۆسه یه کی قووڵ و فراوانه، هه ڵگری خه ســـڵه ته تایبه ت و ســـیحراوییه کانی خۆیه تی و بازنه ته ســـک و داخراوهکانی ئـــازار دهبه زێنێ. بازنه ی ئـــازار و نیگه رانییه کانی مرۆڤ، بۆ خۆلقاندنی نووسین ته نگن و ئه وی پرۆسه ی نووسین ده خولقێنێ و ده بزووێنی، مـــاک و فه کته رگه لێکن پێوه ندییان له گـــه ڵ بونیاده ڕووحی و فیکرییه کانی نووســـه ر و ژینگه یه ک هه یه که زه وینه ســـازی بۆ پرۆسه ی نووســـین ده که ن. نووسین ته نها حه ز و خولیاکانی گێڕانه وه ی حیکایەته کان یاخـــود دووباره کردنه وه ی وتراوه کان و چه ندپاتکردنه وه ی خودی نووســـه ر نییه. نووسین پرۆسه یه که ته نها و ته نها به خاتری خولقاندنی خۆی نایه ته ئه نجام!
نووسینی باڵا، دەشێ خوێنەری بەئەزموونیش بخولقێنێت و ئەوسا نووسین
و خوێندنەوە، یاخود نووسەر و خۆێنەر، پێکڕا دەق بە کامڵبوون بگەیەنن