ئازار 29, 2023

نه هیلانی توندوتیژی دژی ئافره تان

توندوتیژی دژی ئافره تی دهیته پیناسه كرن كو ره فتاره كی توندوتیژه‌ دهیته بكارئینان دژی ئافره تی بریكه كا توندوتیژ چ ژ لایی ده روونی یان جه سته یی بیت كو چ شیوه ی بیت زیان دگه هینیته‌ وی و كو مه لگه هی و كارتیكرن دكه ته سه ر ته ندروستیا وی . هزاران ئافره ت ل هه می جیهانی تووشی توندوتیژی دبن هه ر سال ژ لایی هه ڤژینی یان باب یان كور یان برا یان نه نیاس .

بكارئینانی توندوتیژی دژی ئافره تی ئافره ت هیزا خو ژ ده ست ده ت و هه ست دكه ت كو بالنده كی نه یی ئازاده بژیت و بریارا ژیانا خو بده ت و هه رده م هه ست بترسی و نه خوشی دكه ت . توندوتیژی كارتیكرن ل سه ر ئافره ت بتنی ناكه ت ئانكو ل سه ر خیزانی و جڤاكی بشیوه یه كی بتایبه تی دكه ت . توندوتیژی نه یا گریدایه به س ب دیڤ لیڤیلا جڤاكی یان ئاین یان ته مه ن یان ره گه ز به لكو دیارده كا جیهانی یه هه می ئافره ت تووشی دبیت.

جوریت توندوتیژی دژی ئافره تان
توندوتیژی جه سته یی : دهیته ده ست نیشان كرن كو ئه ڤ جوری توندوتیژی دیاربیت سه ر جه سته ی ئافره تی و دیمی وی كو هیزا جه سته یی دهیته بكارئینان دژی ئافره تی ده ست یان پی یان چ ئامیره بیت زیان دگه هینیته جه سته ی ئافره تی ئه وژی بریكا قوتانی .

توندوتیژی ده روونی : توندوتیژی ده روونی دهیته گریدان ب توندوتیژی جه سته یی ڤه، هه كه ئافره ت تووشی توندوتیژی جه سته یی بوو دی كاتیركرنه كا مه زن ل ده روونی ئافره تی كه ت كو ئافره ت باوه ری بخو نامینیت و كیمكرن ژ شیانیت وی و ئافره ت تووشی ترسی و خه موكی دبیتن.
توندوتیژی ئاخفتن : دهیته ده ست نیشان كو كاتیكرنه كا مه زن سه ده روونی ئافره تی دكه ت، بهرابتر یی به ربلاڤه ل هه می كومه لگه ها كو ده نگ بلندی و بی ره فتار دژی ئافره تی دهیته بكارئینان پیش چاڤیت خه لكی و ئافره ت شه رمه زاردبیتن.

توندوتیژی ئابووری : ئه ڤ جوره ناهلیت ئافره ت درست بریارا خو بده ت ل ژ لایی ئابووریڤه و بریاردان سه ر پاره ی و ته ندروستیا خوو .

چاره سه ركردنی توندوتیژی دژی ئافره تان :
دڤیت ئافره ت سه ره دانا ریكخراوا پاراستنی مافی مروڤ بكه ت. هه روه سا دڤیت سه ره دانا دكتوره كی ده روونی بكه ت دا بشیت هه ستی خو بده ریخینیت، و به شداری كرن ل خولا چ خول بیتن كو ئافره ت هزریت نیگه تیڤ نه كه ت.

 

لیلیان فازڵ – موسڵ

 

دواترین دەستکاریکردن لەسەر پێنج شەممە, 07 نیسان 2022 12:36
© 2017 Hawler